Logo

การปรับจูนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

ไมโครโฟนไร้สายเดิมต้องดำเนินการอย่างไร หลังจากที่ กสทช. ออกประกาศให้ปรับจูนความถี่จาก 794-806 MHz ให้เป็น 803-806 MHz

         ขึ้นอยู่กับว่าไมโครโฟนไร้สายเดิมเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1) ปรับจูนความถี่เองได้โดยผู้ใช้งาน
        - ให้ดำเนินการปรับจูนความถี่ให้อยู่ในช่วง 803-806 MHz ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2564 หากไม่ทราบวิธีปรับจูนความถี่ กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เพื่อสอบถามวิธีการปรับจูนความถี่
        - หากไมโครโฟนไร้สายใช้งานความถี่ในช่วง 794-803 MHz และไม่ดำเนินการปรับจูน ความถี่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งานได้

2) ปรับจูนความถี่ได้โดยผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า
        - ให้ดำเนินการนำเครื่องไปให้ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้าปรับจูนความถี่ให้อยู่ในช่วง 803-806 MHz ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับจูนความถี่ โดยขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า
        - หากไมโครโฟนไร้สายใช้ความถี่ในช่วง 794-803 MHz และไม่ดำเนินการปรับจูน ความถี่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งานได้

3) ไม่สามารถปรับจูนความถี่ได้
ให้สังเกตความถี่ใช้งานบนอุปกรณ์ หรือติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เพื่อสอบถามความถี่
        - หากไมโครโฟนไร้สายใช้ความถี่ในช่วง 803-806 MHz จะสามารถใช้งานได้ต่อไป
        - หากไมโครโฟนไร้สายใช้ความถี่ในช่วง 794-803 MHz ให้ใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งานได้


ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการปรับจูนความถี่ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากสำนักงาน กสทช. ได้หรือไม่

        ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ไม่มีนโยบายในการเยียวยาในรูปแบบของตัวเงิน แต่ให้ระยะเวลาในการปรับจูนความถี่แทน

ไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่อื่นที่ไม่ใช่ย่าน UHF เช่น ย่านความถี่ VHF ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz รวมถึงไมโครโฟนไร้สายชนิดอินฟราเรด จะได้รับผลกระทบในการปรับจูนความถี่ครั้งนี้หรือไม่

         ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ต้องปรับจูนความถี่

ไมโครโฟนไร้สายใช้ความถี่ย่านอะไรบ้าง และย่านไหนที่ไม่ต้องปรับจูนความถี่

         ย่านความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สายในปัจจุบัน มีดังนี้
         - ย่านความถี่ UHF คือ ไมโครโฟนไร้สายที่ใช้ย่านความถี่ 794-806 MHz (ปัจจุบันปรับมาตรฐานใหม่เป็น 803-806 MHz และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จะเพิ่มย่านความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz)
         - ย่านความถี่ VHF คือ ไมโครโฟนไร้สายที่ใช้ย่านความถี่ 88-108 MHz และ 165-210 MHz
         - ย่านความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed) เช่น ไมโครโฟนไร้สายที่ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz
โดยไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ VHF ย่านความถี่ 2.4 GHz หรือย่านความถี่ 5 GHz จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้

ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ 694-703 MHz และ/หรือ 748-758 MHz (แบนด์ใหม่) รวมทั้งในกรณีที่มีย่านความถี่ 803-806 MHz (แบนด์เดิม) ในเครื่องเดียวกัน สามารถจดทะเบียนและนำเข้ามาขายได้เลยหรือไม่ และเมื่อใด

การจดทะเบียน สามารถดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรฐานใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
การนำเข้า หลังจากจดทะเบียนแล้ว สามารถนำเข้ามาสำรองจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยอนุญาตให้ใช้งาน (ส่งมอบ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ 803-806 MHz (แบนด์เดิมแต่เป็นเครื่องรุ่นใหม่) สามารถจดทะเบียนและนำเข้ามาขายได้เลยหรือไม่ และเมื่อใด

การจดทะเบียน สามารถดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรฐานใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
การนำเข้า หลังจากจดทะเบียนแล้ว สามารถนำเข้ามาสำรองจำหน่ายได้เลย

ไมโครโฟนไร้สาย แบนด์ใหม่ 694-703 MHz 748-758 MHz และ 803-806 MHz มีมาตรฐานแตกต่างจากของเดิมหรือไม่อย่างไร

         มาตรฐานไมโครโฟนไร้สาย แบนด์ใหม่ 694-703 MHz 748-758 MHz และ 803-806MHz เพิ่มการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) (เฉพาะในส่วนที่ต้องเสียบปลั๊กไฟบ้าน) ตามมาตรฐาน IEC 60950 – 1 หรือ มอก. 1561 – 2556: หรือฉบับปัจจุบัน
         ดังนั้น การจดทะเบียนไมโครโฟนไร้สายแบนด์ใหม่ ต้องใช้การทดสอบทั้ง 2 ส่วน ทั้งคลื่นความถี่และความปลอดภัยทางไฟฟ้า ผู้ขอจดทะเบียนสามารถใช้รายงานผลการทดสอบ (test report) จากหน่วยทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม ISO 17025 ได้ทั้ง 2 ส่วน (คลื่นความถี่และความปลอดภัยทางไฟฟ้า)
         หากต้องการส่งเครื่องทดสอบภายในประเทศเอง ในกรณีที่นำเข้ามาเพียงชุดเดียวแนะนำให้ส่งทดสอบคลื่นความถี่ที่สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม-ทท.) ก่อน หลังจากนั้น จึงส่งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต หรือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) บางปู
ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคลื่นความถี่ตามมาตรฐานใหม่ ดังนี้
         694 – 703 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (โดยให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ 694.4 – 702.8 MHz)
         748 – 758 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (โดยให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ 748.2 – 757.8 MHz)
         803 – 806 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (โดยให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ 803.2 – 805.8 MHz)

ถ้าไมโครโฟนไร้สายเดิม (ย่าน 794-806 MHz) เป็นรุ่นที่ผู้ใช้งานสามารถปรับจูน ความถี่เองได้ เมื่อปรับความถี่จูนใช้งานเป็น 803-806 MHz แล้ว ต้องขอใบอนุญาตมีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือไม่

         ไม่ต้องขอใบอนุญาตมีเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ในกรณีที่ไม่ดำเนินการปรับจูนความถี่ให้เป็น 803-806 MHz ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนไร้สายนั้นได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าไมโครโฟนไร้สายที่มีอยู่ต้องปรับจูนความถี่หรือไม่

         ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สังเกต Sticker รับรองมาตรฐานของสำนักงาน กสทช.
         - ถ้ารหัสที่เป็นตัวเลข 2 หลัก บน Sticker มากกว่าหรือเท่ากับ 19 แสดงว่าไมโครโฟน ไร้สาย จดทะเบียนปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) หรือหลังจากนั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานใหม่ จึงไม่ต้องปรับจูนความถี่ และสามารถใช้งานได้ต่อไป
         - ถ้ารหัสที่เป็นตัวเลข 2 หลักบน Sticker น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 แสดงว่าไมโครโฟนไร้สาย จดทะเบียนปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) หรือก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดิม อาจต้องดำเนินการปรับจูนความถี่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2
หมายเหตุ ถ้าไมโครโฟนไร้สายที่ไม่มี Sticker รับรองของสำนักงาน กสทช. แสดงว่าไมโครโฟนไร้สายของท่านอาจไม่ได้ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF จึงไม่ต้องปรับจูนความถี่ หรืออาจเป็นไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.

ขั้นตอนที่ 2 สังเกตความถี่ใช้งานของไมโครโฟน
         - ถ้าความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 803-806 MHz เท่านั้น แสดงว่าไมโครโฟนไร้สาย ไม่ต้องปรับจูนความถี่ และสามารถใช้งานได้ต่อไป
         - ถ้าความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 794-803 MHz หรือ 794-806 MHz หรือไม่ระบุความถี่ใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตตราอักษร (ยี่ห้อ) และรุ่น
         - ให้สังเกตตราอักษร (ยี่ห้อ) และรุ่น ของไมโครโฟนไร้สาย แล้วค้นหาแนวทางการปรับความถี่ในเว็บไซต์ http://tunemic.nbtc.go.th

Select A Demo