Logo

การปรับจูนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

ก่อนค้นหาให้ตรวจสอบว่าไมโครโฟนไร้สายจะต้องปรับจูนความถี่หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้ อ่านขั้นตอนแบบละเอียด


ขั้นตอนที่ 1
สังเกต Sticker รับรองมาตรฐาน
- ถ้ารหัสที่เป็นตัวเลข 2 หลัก บน Sticker เท่ากับหรือมากกว่า 19 แสดงว่าไมโครโฟนไร้สาย ไม่ต้องปรับจูนความถี่ และสามารถใช้งานได้ต่อไป
- ถ้ารหัสที่เป็นตัวเลข 2 หลัก บน Sticker เท่ากับหรือน้อยกว่า 18 ให้ทำขั้นตอนที่ 2
หมายเหตุ ถ้าไมโครโฟนไร้สายที่ไม่มี Sticker รับรองของสำนักงาน กสทช. แสดงว่าไมโครโฟนไร้สายของท่านอาจไม่ได้ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF จึงไม่ต้องปรับจูนความถี่ หรืออาจเป็นไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.

ขั้นตอนที่ 2
สังเกตความถี่ใช้งานของไมโครโฟน
- ถ้าความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 803-806 MHz เท่านั้น แสดงว่าไมโครโฟนไร้สาย ไม่ต้องปรับจูนความถี่ และสามารถใช้งานได้ต่อไป
- ถ้าความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 794-803 MHz หรือ 794-806 MHz หรือไม่ระบุความถี่ใช้งาน ให้ทำขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3
สังเกตตราอักษร (ยี่ห้อ) และรุ่น
สังเกตตราอักษร (ยี่ห้อ) และรุ่น ของไมโครโฟนไร้สาย แล้วดำเนินการกรอกรายละเอียดเพื่อค้นหาแนวทางการปรับความถี่ในเว็บไซต์

ค้นหาแนวทางการปรับความถี่ในเว็บไซต์ ตามตราอักษร รุ่น

ตราอักษร แบบรุ่น ผู้จดทะเบียน ผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่าย แนวทางการปรับความถี่ คำอธิบายเพิ่มเติม